Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Regulamin przyznawania Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych

 1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana co roku za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych.
 2. Kandydować do Nagrody mogą wszystkie polskie książki, które – zgodnie z celami statutowymi PTBT (§ 7a) – stanowią rezultat „prowadzenia i wspierania badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów” i zostały opublikowane w roku poprzedzającym datę wręczenia. Decyduje rok wydania podany na karcie tytułowej.
 3. Uroczystość wręczenia Nagrody ma charakter publiczny i odbywa się co roku w dniu 23 kwietnia – Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, dniu domniemanych urodzin Williama Shakespeare’a, a zarazem w dniu założenia PTBT w 2012 roku.
 4. Nagroda jest przyznawana przez wszystkich członków PTBT w wyniku głosowania, które składa się z dwóch etapów:
  • w pierwszym etapie (nominacje) wszyscy członkowie PTBT, którzy zechcą skorzystać z przysługującego im prawa, zgłaszają jedną lub dwie publikacje książkowe proponowane do Nagrody, podając ich tytuł, nazwisko autora (autorów) i wydawcę;
  • w drugim etapie (wybór laureata/-ki) głosujący członkowie PTBT wybierają jeden tytuł ze sporządzonej przez Zarząd PTBT listy pięciu tytułów nominowanych w pierwszym głosowaniu przez największą liczbę osób. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie książki z piątej pozycji dopuszcza się możliwość wyłonienia sześciu nominacji.
 5. Nagrodę otrzymuje publikacja, która otrzyma najwięcej głosów.
 6. Głosowania organizuje Zarząd PTBT. Odbywają się one drogą korespondencyjną (e-mail lub poczta) i mają charakter jawny. Nie można zgłaszać do Nagrody własnych publikacji. Zarząd ma prawo odrzucić zaproponowany tytuł ze względów formalnych (tj. z powodu innej niż ubiegłoroczna daty wydania) oraz jeśli nie mieści się on w zakresie tematycznym wskazanym w przywołanym wyżej § 7a Statutu PTBT.
 7. Pierwsze głosowanie (nominacje) odbywa się do dnia 20 marca każdego roku.
 8. Drugie głosowanie (wybór laureata) odbywa się do dnia 31 marca każdego roku.