Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

Regulamin przyznawania Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych

 1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana co roku za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych.
 2. Kandydować do Nagrody mogą wszystkie polskie książki, które – zgodnie z celami statutowymi PTBT (§ 7a) – stanowią rezultat „prowadzenia i wspierania badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów” i zostały opublikowane w roku poprzedzającym datę wręczenia. Decyduje rok wydania podany na karcie tytułowej.
 3. Uroczystość wręczenia Nagrody ma charakter publiczny i odbywa się co roku w dniu 23 kwietnia – Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, dniu domniemanych urodzin Williama Shakespeare’a, a zarazem w dniu założenia PTBT w 2012 roku.
 4. Nagroda jest przyznawana przez wszystkich członków PTBT w wyniku głosowania, które składa się z dwóch etapów:
  • w pierwszym etapie (nominacje) wszyscy członkowie PTBT, którzy zechcą skorzystać z przysługującego im prawa, zgłaszają jedną lub dwie publikacje książkowe proponowane do Nagrody, podając ich tytuł, nazwisko autora (autorów) i wydawcę;
  • w drugim etapie (wybór laureata/-ki) głosujący członkowie PTBT wybierają jeden tytuł ze sporządzonej przez Zarząd PTBT listy pięciu tytułów nominowanych w pierwszym głosowaniu przez największą liczbę osób. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie książki z piątej pozycji dopuszcza się możliwość wyłonienia sześciu nominacji.
 5. Nagrodę otrzymuje publikacja, która otrzyma najwięcej głosów. Jeśli dwie publikacje otrzymają taką samą liczbę głosów, odbywa się głosowanie dodatkowe, mające na celu wyłonienie ostatecznego laureata.
 6. Głosowania organizuje Zarząd PTBT. Odbywają się one drogą korespondencyjną (e-mail lub poczta) i mają charakter jawny. Nie można zgłaszać do Nagrody własnych publikacji. Zarząd ma prawo odrzucić zaproponowany tytuł ze względów formalnych (tj. z powodu innej niż ubiegłoroczna daty wydania) oraz jeśli nie mieści się on w zakresie tematycznym wskazanym w przywołanym wyżej § 7a Statutu PTBT.
 7. Pierwsze głosowanie (nominacje) odbywa się do dnia 20 marca każdego roku.
 8. Drugie głosowanie (wybór laureata) odbywa się do dnia 31 marca każdego roku.
 9. Ewentualne głosowanie dodatkowe odbywa się do dnia 10 kwietnia danego roku.